Arbeidsmediation

 

Tien wetenswaardigheden over Arbeidsmediation

 

 

1. Mediation in het algemeen

Bij mediation brengt een onafhankelijke deskundige, de mediator, partijen weer met elkaar in gesprek. De mediator helpt u feiten  en emotie van elkaar te onderscheiden en in een juiste verhouding te brengen. De mediator is neutraal en bemoeit zich niet met de schuldvraag. De mediator lost het conflict dus ook niet voor partijen op, want dat doen partijen zelf. Het is hun conflict en de oplossing die zij daar samen voor bedenken is de beste.

 

2. Mediation en arbeidsgeschillen

Oorzaak van arbeidsgeschillen ligt vaak in een verstoorde communicatie. Mediation zorgt ervoor dat partijen weer met elkaar in gesprek raken. Door de snelle inzetbaarheid kunnen de negatieve effecten van een verstoorde arbeidsverhouding tijdig in een positieve richting worden omgebogen. Een geslaagde mediation leidt tot een snellere oplossing dan een juridische procedure. Belangrijk is ook dat de rancune verdwijnt; beide partijen hebben hun conflict immers zelf opgelost.

 

Helaas kan niet ieder conflict worden opgelost, maar in het overgrote deel van de gevallen lukt dit wel. De weg naar de rechter blijft altijd voor u open staan.

 

Ook in situaties waarin de problemen niet in één keer verdwijnen bewijst mediation zijn waarde. Er komt een gesprek op gang en er worden dingen duidelijk, ook al lijkt een oplossing niet altijd direct in zicht. Is een samenwerking in de toekomst niet meer mogelijk, dan kunnen partijen in de mediation afspraken maken over hoe ze uit elkaar gaan.

 

3. Deelnemers

Naast de mediator nemen alleen de personen deel die direct bij het conflict betrokken zijn. Mediation functioneert optimaal wanneer partijen in strikte beslotenheid met elkaar kunnen praten en de gesprekken met de mediator zijn dan ook absoluut vertrouwelijk. Het gesprek kan op het bedrijf plaatsvinden, maar bij voorkeur van een der partijen ook op een neutrale locatie.
In overleg kunnen partijen zich tijdens de mediation laten ondersteunen door een advocaat, adviseur, familielid etc. De afspraken over vertrouwelijkheid gelden ook voor deze begeleiders van de mediation.

 

4. Mediation bij conflicten met meer partijen of bij conflicten waar een achterban bij betrokken is

Ook hier is mediation mogelijk. De partijen die aan tafel zitten moeten echter wel bevoegd zijn om afspraken te maken om het geschil op te lossen. Zij moeten zeggenschap hebben over bijvoorbeeld financiële of organisatorische consequenties.

Als in een conflict de achterban uitdrukkelijk een rol speelt, bijvoorbeeld in een geschil tussen bestuurder en Ondernemingsraad, zal in de mediation gesprekken bij het zoeken naar oplossingen extra aandacht besteed worden aan (communicatie met) die achterban.

 

5. De duur van de mediation

De duur van de mediation is afhankelijk van de aard en de intensiteit van het conflict en het aantal partijen dat daarbij betrokken is. Soms is één gesprek voldoende; meestal zijn twee tot vijf gesprekken van 1,5 à 2 uur nodig om tot een goede oplossing te komen.

 

6. De kosten van een mediation

Mediation in arbeidsgeschillen neemt gemiddeld vier tot vijf gesprekken in beslag, zo'n 8 tot 10 uur. De mediator declareert op basis van het aantal gewerkte uren; administratiekosten en eventuele kosten van een vergader locatie worden daarbij opgeteld. Zie ook bij kosten. In de mediation betaalt iedere partij in principe de helft van de kosten. Bij arbeidsgeschillen komt het vaak voor dat de werkgever, de Arbodienst of de verzekeraar de kosten volledig voor eigen rekening neemt. Hierover maken partijen vooraf duidelijke afspraken.

 

7. Het nakomen van de gemaakte afspraken

De afspraken worden in de vaststellingsovereenkomst schriftelijk vastgelegd. Het is niet ongebruikelijk dat partijen in hun afspraken een evaluatie tijdstip opnemen. Soms willen partijen dat de mediator daarbij aanwezig is. Als één partij zich niet aan de afspraken houdt kan de andere partij in het uiterste geval nakoming van de afspraken afdwingen via de rechter.

 

8. Mediation een teken van zwakte of juist niet...

Mediation is juist geen teken van zwakte. Het voorstel om een mediationtraject in te gaan laat zien dat de wens bestaat om alsnog in een gestructureerd proces van onderhandelen zelf tot een oplossing te komen. En mocht een mediation poging niet slagen, dan verslechtert uw positie bij de rechter niet. Integendeel, de rechter zal met name de werkgever aansporen om eerst het geschil met behulp van mediation op te lossen.
Bovendien geeft u geen standpunten of argumentatie weg met een mediation poging. Wat er in de mediation ter tafel is gekomen mag niet aan de rechter worden overgebracht. Alles wat naar voren komt is en blijft vertrouwelijk. Beide partijen beloven dit aan elkaar voordat een mediation van start gaat

 

Dus mocht tijdens de mediation blijken dat een oplossing niet gevonden kan worden, dan staat de weg naar de rechter of arbiter nog altijd open.

 

9. Mogelijke verplichting tot mediation

Deelname aan een mediation gebeurt op basis van vrijwilligheid. Steeds vaker stelt de Arbo-arts bij ziekteverzuim mediation voor als er sprake is van een arbeidsconflict. Werkgever en werknemer moeten volgens de wettelijke regels meewerken aan redelijke voorstellen die de re-integratie kunnen bevorderen. Het is dan ook aan te raden om mediation een kans te geven en voor een eerste gesprek met de andere partij en de mediator aan tafel te gaan zitten. Soms is de twijfel of mediation zinvol is, gebaseerd op een vooroordeel of op onbekendheid met mediation.

 

10. Kort de kenmerken (zie ook voordelen van mediation)

Partijen zitten vrijwillig aan tafel

Partijen werken actief mee aan het vinden van een oplossing

Partijen bepalen samen de oplossing

Mediator, partijen en eventuele adviseurs en/of deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding

De mediator kan partijen ook apart spreken

Partijen die een akkoord bereiken leggen hun afspraken vast in een (vaststellings-) overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door de partijen ondertekend en is juridisch bindend.

 

 

 

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.