Wat is mediation?

 

Mediation is een specifieke vorm van geschiloplossing, waarbij partijen zich inzetten om, onder leiding van een mediator, hun kwestie op te lossen. Mediation vindt plaats buiten de rechter om, dus zonder juridische procedures.

 

Mediation wordt steeds vaker ingezet als methode om tot oplossing van een conflict te komen. Mediation heeft als voordeel dat je niet in gevecht gaat met elkaar, maar via gesprekken onder leiding van de neutrale en onpartijdige mediator zoekt naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Er is geen verliezer, maar sprake van een win-win situatie. Mediation kent hierdoor veel voordelen ten opzichte van de traditionele manier van conflictbeslechting.

 

Kenmerken van mediation:

Autonomie van partijen

Bij mediation werken partijen dus samen aan de oplossing van het geschil. Het is de taak van de mediator, om zonder oordeel over de inhoud, onpartijdig en neutraal partijen te begeleiden in de communicatie en tijdens de mediationprocedure.

 

Vrijwilligheid

Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid, dat wil zeggen dat partijen zodra zij dat willen het mediation traject kunnen beëindigen. Maar mediation vraagt wel bereidheid van partijen om te zoeken naar een oplossing voor hun geschil. Zonder dit commitment kan mediation niet plaatsvinden.

 

Geheimhouding

Alles wat tijdens de mediation ter sprake komt, valt onder de geheimhoudingsplicht. Hierdoor kan er vrijuit gesproken worden. De geheimhoudingsplicht geldt voor partijen en voor de mediator.

 

Voor een complete mediation zijn, afhankelijk van het geschil, vaak meerdere sessies van twee uur nodig. Dit zal ik graag met

u bespreken. Omdat ik een MfN-registermediator ben, val ik onder de regels van de MfN.

 

Zie ook: Voordelen van mediation.

 

 

Mediationproces

Bij de start van een mediation tekent u een mediationovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen beide partijen en de mediator. In deze overeenkomst komt de globale omschrijving van de kwestie te staan. Ook worden in dit contract onder meer de geheimhouding, de vrijwilligheid en het honorarium geregeld. Vervolgens vinden er gesprekken plaats waarin alle onderwerpen aan bod komen die nodig zijn om tot goede afspraken te komen.

Aan het einde van alle sessies wordt het resultaat vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst geldt tussen partijen. In dit document staan de afspraken zoals u die samen hebt afgesproken. Afspraken waar u beide achter staat en kunt uitvoeren. Immers vrijwillig gemaakte afspraken hebben een grotere kans van slagen dan afspraken die door een derde (zoals de rechter) worden opgelegd.

 

 

                                                                            

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.