Privacyverklaring Nauta Mediator

 

 

Dit is de privacyverklaring van Nauta Mediator, ook mediator genoemd.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, potentiële cliënten en andere personen die de website bezoeken of contact met Nauta Mediator hebben.

 

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop dit gebeurt, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via info@nautamediator.nl of via het telefoonnummer
06 169 40 200. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij Nauta Mediator indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

De mediator is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

 

 

Welke persoonsgegevens betreft het?

 

Mediationdossier

Indien u een opdracht aan de mediator verstrekt, verwerkt de mediator persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres,
e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

 

Contact

Indien u contact met Nauta Mediator opneemt via het contactformulier op de website of per e-mail of via de telefoon worden deze gegevens verwerkt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan Nauta Mediator verstrekt en de reden waarom u contact met Nauta Mediator zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

 

 

Voor welke doeleinden en op welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt?

 

Mediationdossier

De mediator gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een mediationopdracht om het mediationdossier bij te houden en de opdracht uit te voeren. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vraagt Nauta Mediator u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de mediator, omdat de mediator de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

 

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De mediator kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het mediationdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

 

Contact

De contactgegevens die u aan Nauta Mediator verstrekt worden gebruikt om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Nauta Mediator verwerkt deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van diens gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van de werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

 

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

 

Mediationdossier

Nauta Mediator bewaart het mediationdossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, net zo lang als de Mediatorsfederatie Nederland(MfN) verlangt van de in haar register opgenomen mediators. In beginsel is dat gedurende zeven jaar.

 

Administratie

Nauta Mediator bewaart de administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

 

 

Met wie  worden uw gegevens gedeeld?

 

Uw gegevens worden opgeslagen in een (digitaal) dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de mediator verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt). Verder kan in het geval van een alimentatie berekening contact worden gezocht met Split-Online. Met deze partij heeft de mediator een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van Nauta Mediator mag verwachten.

 

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

 

Nauta Mediator verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij Nauta Mediator op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

 

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

 

Nauta Mediator heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

 

 

Wat zijn uw rechten?

 

U heeft de volgende rechten:

 

a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.

b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.

c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

 

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met Nauta Mediator op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

 

 

Wijzigingen

 

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die Nauta Mediator verwerkt of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan Nauta Mediator deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal een melding op de website worden geplaatst en partijen (per e-mail dan wel mondeling) op de hoogte worden gebracht.

 

 

 

Versie mei 2020

 

 

© 2014-2016 Nauta Mediator. Alle rechten voorbehouden.